top of page

Zásady ochrany osobních údajů

A. Úvod

 

 1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.

 2. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.

B. Shromažďování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro výše uvedené konkrétní důvody.

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

 2. Používáme dostupné softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně doby odezvy stránky, délky návštěv na určitých stránkách, informací o interakci se stránkou a metod používaných k procházení ze stránky.

 3. Shromažďujeme také osobní údaje (včetně jména, e-mailu,  komunikace); komentáře, zpětná vazba.

 4.  Pokud na našem webu vyplníte formulář zpětné vazby, tak jako součást celého procesu shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, IP adresa, datum a čas odeslání. Výše uvedené údaje v tomto bodu potřebujeme pro zpětný kontakt s vámi, a pro doložení vzniku komunikace ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 5. Při objednání přepravy a námi nabízených služeb pomocí telefonického hovoru  je vyžadováno Vaše telefonní číslo a lokace míst (adres) pro zahájení a ukončení přepravy. Poskytnuté telefonní číslo používáme výhradně jen pro komunikaci se zákazníkem v rámci objednané přepravy nebo služby a uchováváme ho po dobu nezbytně nutnou stejně jako adresy pro zahájení a ukončení jízdy. Dobou nezbytně nutnou se rozumí taková doba, která je potřebná k dokončení přepravy nebo služby.

 6. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;

 7. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;

 8. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;

 9. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem, pomocí chatu zde na webu nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;

 10. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

 

D. Použití vašich osobních údajů

 

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 

 1. správu našich webových stránek a podnikání;

 2. přizpůsobení našich webových stránek právě vám;

 3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;

 4. Objednání služby nebo přepravy skrze telefonní hovor pomocí akčního tlačítka

 5. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;

 6. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;

 7. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);

 8. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);

 9. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);

 10. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;

 11. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;

 12. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a

 13. další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.

 

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na našem webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

 

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

 

E. Zveřejňování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

 

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 

 1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;

 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;

 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);

 4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme); a

 5. jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

 

G. Uchovávání osobních údajů

 

 1. V této části G jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

 2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.

 3. Aniž je dotčen článek G 2, mažeme osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže:

 4. ​​Tyto informace zpracováváme pouze pro účely naší právní ochrany a měření výkonnosti webu po dobu maximálně 10 let.​​

H. Bezpečnost vašich osobních údajů

 

 1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).

 3. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.

I. Změny

 

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

 

J. Vaše práva

 

Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme. 

Pokud požadujete sdělení informací, které o Vás evidujeme, je nutné ověřit, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží. V žádosti bude nutné uvést dostatečnou identifikaci Vaší osoby. Popřípadě máme právo vyžadovat doplňující informace, které budou zapotřebí k ověření Vaší osoby. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné především ze ze záloh apod..

Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů.

 

K. Webové stránky třetích stran

 

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

 

L. Aktualizace údajů

 

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

 

M. Provozovatel

se sídlem Nová Ves nad Popelkou 260, PSČ 512 71. IČO: 19734191. Mimo jiné, provozovatelem na následujících internetových adresách (URL):

1, https://www.taxigerhatliberec.cz/

Logo GTL 2023.png
bottom of page